flash player 免費下載
打印

為什麼不抱我?

為什麼不抱我?

為什麼不抱我?有一天,小刺蝟問媽媽

小刺蝟:媽,我是你親生的嗎?

媽媽:對呀!為啥問?

小刺蝟:那..........................................................
............................................................

.....你為什麼從來不抱我?

TOP