flash player 免費下載
打印

多拉A夢

多拉A夢

有一日,大雄個爸爸買左部電腦比大雄。

大雄心想:咁做功課果時咪可以抄答案,hee hee!!

多拉A夢番到屋企o既時候發現果部電腦有D嘢...

問大雄:「e個乜來ga?」

大雄話:「呢個係mouse,亦叫老鼠。」

多拉A夢:「‧‧‧ ‧‧‧呀!!!我最驚老鼠ga!!!!!!」

多拉A夢周圍走,仲整爛左大雄部電腦tim。

TOP