flash player 免費下載
打印

香港史上最大宗鬧鬼事件

香港史上最大宗鬧鬼事件

這 故 事 是 我 父 親 年青 時 的 所 聞 。 大 約 四 十 多 年 前 , 油 麻地 某 幢 大 廈 某 單 位 曾 經 發 生 了 一 宗 令香 港 人 震 驚 的 鬧 鬼 事 件 , 相 信 現 在 的長 輩 大 多 數 都 略 有 所 聞 , 當 時 這 事 件令 香 港 轟 動 一 時 , 報 章 也 出 了 頭 條 ,警 方 也 出 動 了 裝 甲 車 .....,事 件 是 怎 樣發 生 的 ?

我 爸 爸 當 時 是 在 該大 廈 對 面 的 木 材 行 地 鋪 工 作 , 他 當 時只 是 學 徒 , 他 和 隔 鄰 餐 室 的 員 工 是 朋友 , 樓 上 的 街 坊 和 他 也 稔 熟 , 由 於 是在 地 鋪 工 作 , 所 以 不 時 有 街 坊 路 過 也會 停 下 談 天 一 會 。

有 一 天 , 某 一 位 太太 和 我 爸 爸 談 天 時 , 她 說 : 「 我 是 住 四樓 , 我 家 對 面 間 屋 有 鬼 , 晚 晚 我 都 睇到 對 面 間 屋 有 人 打 麻 雀 , 一 時 有 四 個人 , 一 時 有 五 個 人 , 個 個 都 著 全 白 色的 衣 服 , 有 時 有 一 個 站 在 窗 前 ,是 沒有 頭 的 , 有 時 在 窗 前 飄 來 飄 去 , 好 恐佈 。 」

於 是 乎 我 爸 爸 便 質問 她 : 「 有 無 咁 得 人 驚 , 會 唔 會 妳 眼 花, 妳 單 位 和 對 面 單 位 隔 條 馬 路 , 會 唔會 係 妳 自 己 睇 錯 ? 」

某 太 太 回 答 : 「 肯定 唔 會 , 我 連 續 幾 晚 都 見 到 , 無 理 由我 眼 花 。 」

這 天 後 , 我 爸 爸 也被 這 太 太 弄 得 半 信 半 疑 , 工 作 時 間 也不 時 向 對 面 單 位 看 看 , 但 他 沒 有 看 到什 麼 , 可 能 是 白 天 , 加 上 該 單 位 是 在四 樓 , 所 以 他 " 一 無 所 獲 " 。

過 了 數 天 , 他 在 隔鄰 餐 室 吃 飯 時 , 某 員 工 向 他 說 : 「 近 日每 天 晚 上 約 九 時 , 都 有 一 個 電 話 打 來叫 外 賣 , 每 次 外 賣 都 是 四 碗 粥 , 是 對面 大 廈 單 位 叫 的 ( 他 手 一 指 該 有 鬼 的 單位 ) , 我 第 一 次 送 上 去 時 已 覺 得 很 古 怪, 我 拍 門 這 單 位 有 人 開 門 , 但 只 是 開一 個 手 位 大 的 門 隙 , 有 隻 手 伸 出 來 拿了 四 碗 粥 , 跟 住 便 付 錢 , 我 當 埸 點 清楚 數 目 是 無 錯 的 , 便 順 手 放 入 衣 袋 ,跟 住 返 回 餐 室 , 當 我 交 數 時 , 發 現 剛才 的 錢 全 變 了 陰 司 紙 , 我 當 時 懷 疑 自己 被 人 騙 了 , 於 是 自 己 掏 腰 包 交 數 。

翌 日 大 約 同 一 時 間, 又 有 相 同 食 物 和 地 點 的 外 賣 , 於 是我 打 醒 十 二 分 精 神 , 避 免 再 被 人 騙 ,我 肯 定 收 錢 時 是 港 幣 , 但 返 回 餐 室 交數 時 , 竟 然 又 變 了 陰 司 紙 , 於 是 我 和老 細 講 , 老 細 也 不 太 相 信 。

第 三 晚 , 也 一 模 一樣 , 老 細 便 叫 令 一 個 伙 記 去 送 , 竟 然也 是 一 樣 遭 遇 。 」

這 天 晚 上 , 這 單 位也 叫 外 賣 , 老 細 自 己 親 自 出 馬 去 送 外賣 , 但 得 來 的 結 果 也 是 一 樣 , 這 晚 也將 整 件 事 傳 遍 了 該 條 街 , 老 細 也 報 了警 , 於 是 警 方 到 場 調 查 , 上 了 餐 室 樓上 某 單 位 看 過 對 面 究 竟 是 什 麼 , 竟 然發 現 有 四 個 無 頭 的 人 在 打 麻 雀 。

事 件 曝 了 光 , 記 者紛 紛 採 訪 , 警 方 也 出 動 了 大 批 警 員 及裝 甲 車 , 不 少 市 民 也 在 附 近 觀 看 , 每一 個 人 都 目 睹 這 四 隻 鬼 , 後 來 警 方 封鎖 了 該 單 位 , 同 類 事 件 也 沒 有 再 發 生了 。

現 在 該 幢 大 廈 也 被改 建 了 , 相 信 是 香 港 有 史 以 來 最 大 宗的 鬧 鬼 事 件 啊 !

TOP