flash player 免費下載
打印

為何結婚都有龍蝦這道菜?

為何結婚都有龍蝦這道菜?

是因為它好吃? 還是因為它昂貴?
                                                                                    
都不是   
                                                                           
是為了教導新婚的夫妻,婚姻的維持之道         
                                                                  
一個裝聾.................一個裝瞎 (龍蝦精神)

TOP