flash player 免費下載
打印

爸爸的蛋

爸爸的蛋

爸爸的蛋


   老師讓學生用「皺紋」一詞造句,

   小強寫道︰我爸爸的蛋有很多皺紋。

   老師寫給家長評語︰

   〝不要把什麼地方都給小孩看,影響不好。〞

   爸爸回覆︰

   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………
   ………


   這孩子粗心,少寫了一個「臉」字。

TOP