flash player 免費下載
打印

阿拉真神

阿拉真神

有三個分別是基督教,佛教,伊斯蘭教的宗教狂在討論誰信的教最靈,於是覺得從飛機上跳下來,念自己真神之名,能獲救者誰信的教就最偉大。

基督教徒很自滿的往下跳

阿門阿門阿門(嘴中不停的念)

離地五十公尺(阿門阿門阿門)

離地30公尺(阿門阿門阿門)

離達10公尺(阿門阿門阿門阿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)

碰.......

接下來換伊斯蘭教徒,來個王者之躍~~

阿拉阿拉阿拉(嘴巴不停的念)

離地50公尺(阿拉阿拉阿拉)

離地30公尺(阿拉阿拉阿拉)

離地10公尺(阿拉阿拉~~~咻~~突然飛起來安全降落)

最後換佛教徒~信心滿滿的往下一躍

阿彌陀佛阿彌陀佛

離地50公尺(阿彌陀佛阿彌陀佛)

離地30公尺(阿彌陀佛阿彌陀佛)

離地10公尺...............

(阿拉阿拉阿拉 咻~~飛起來安全降落 )

TOP