flash player 免費下載
打印

满天星星

满天星星

有一次自強與美華一起去露營,
                                                                                
在帳篷搭好之後,.他們二個就鑽進去
                                                                                
睡覺覺....
                                                                                
睡到了半夜......
                                                                                
突然自強把美華搖醒....
                                                                                
並且指著滿天星星對美華說..
                                                                                
美華,你看著滿天星星有何感想啊~"
                                                                                
美華看了星星一眼之後就說了..
                                                                                
"看了這滿天星星,
使我覺得人類真是渺小啊...
                                                                                
我們應該好好珍惜我們的生命.
                                                                                
造福社會....為世界盡一份心力吧!
                                                                                
那自強你呢?
                                                                                
瞪著滿天星星,.
                                                                                
他說了:....
你看了那麼久,難道都看不出我們的
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                帳棚被偷走了嗎...........

TOP