flash player 免費下載
打印

香菸太郎(自編)

香菸太郎(自編)

大家都有看過桃太郎吧  布過我改編的是香煙太郎

         香菸太郎自從1老頭跟1個老婆婆   有一次老頭就吃香煙   吃完較老婆婆丟   想步道又丟時
                卻從香煙盒跑出來  1個小孩   他非常厲害   1歲會吸煙 2歲 學9路 3歲死了(因位得肺癌死了)

TOP